• Wygraj
 • ekskluzywną podróż
 • do świata kawy lavazza

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W LOTERII. LAVAZZA: IDEALNIE WYWAŻONA WŁOSKA KAWA

NAGRODY LOTERII

NAGRODA GŁÓWNA:

NAGRODA GŁÓWNA:

 • 3-dniowa podróż do Turynu dla dwóch osób z niezapominanymi atrakcjami ze świata kawy Lavazza
 • zwiedzaniem siedziby, muzeum kawy, pokazem baristycznym, objazdem po najlepszych kawiarniach w mieście. Nagroda główna obejmuje również podróż Warszawa-Turyn-Warszawa oraz nocleg w hotelu.

DO WYGRANIA RÓWNIEŻ

 • Ekspres De Longhi
 • zapewnia perfekcyjną kawę ze świeżo zmielonych ziaren dzięki wbudowanemu młynkowi. Młynki stalowe są zaprojektowane tak, by zapewnić 100% precyzję mielenia. Termoblok zapewnia dokładną kontrolę temperatury parzenia kawy. Podgrzewa dokładnie taką ilość wody, jaka jest potrzebna do przygotowania napoju.

 • Zestaw filiżanek Lavazza
 • Lavazza History Collection to zestaw wyjątkowych czterech porcelanowych filiżanek i spodków do espresso z unikalnymi wzorami graficznymi nawiązującymi do historii marki Lavazza, od pierwszego logo po tygrysa z kalendarza Lavazza z 2005 r., nadającymi każdej filiżance artystyczny styl vintage.

 • Kawa Qualita Oro
 • to pierwsza mieszanka kawy stworzona przez Lavazzę w 1956 roku. Dobór najlepszych ziaren Arabica odpowiada za charakterystyczny smak, będący mieszanką nut owocowych i kwiatów w połączeniu ze słodkim brazylijskimi aromatami miodu i słodu. Kawa dla prawdziwych koneserów; dla tych, którzy uwielbiają codziennie rozkoszować się jakością doskonałej mieszanki.

Pokaż regulamin

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Lavazza

 1. Organizator i czas trwania loterii
  1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: "Loteria Lavazza", zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284, zwana dalej "Organizatorem".
  2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 września 2019r. i trwa do dnia 14 listopada 2019r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, rozpoczyna się w dniu 17 września 2019r. i trwa do dnia 8 października 2019r.
  3. Loteria urządzana jest na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").
  5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019r., poz. 847).
 2. Warunki uczestnictwa w Loterii.
  1. Uczestnikiem Loterii jest osoba fizyczna, która, dokona zakupu zgodnie z pkt 3.2. Regulaminu. W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania i warunki  określone w Regulaminie. („Uczestnik”).
  2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora spółki "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zasady przeprowadzenia Loterii
  1. Sprzedaż produktów odbywać się będzie w sklepach stacjonarnych oznaczonych logo "Hipermarket Carrefour" i supermarketów oznaczonych logo "Carrefour Market" należących do sieci handlowej Carrefour, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zwanych dalej odpowiednio: ("Hipermarketami") i ("Supermarketami").
  2. Każdy Uczestnik, który w okresie od dnia 17 września 2019r. do dnia 8 października 2019r. dokona zakupu dowolnego produktu marki Lavazza w Hipermarkecie lub Supermarkecie sieci Carrefour otrzyma w kasie paragon z indywidualnym kodem numerycznym umożliwiającym dokonanie zgłoszenia do Loterii, dalej ("Kod").
  3. Warunkiem umożliwiającym odbiór nagrody zgodnie z pkt 5.2.2. Regulaminu jest zachowanie przez Uczestnika oryginału wydruku paragonu z indywidualnym kodem numerycznym.
  4. W celu wzięcia udziału w Loterii i losowaniu nagród, Uczestnik powinien w terminie od dnia 17 września 2019r. do dnia 8 października 2019r. do godz. 23:59:59 przystąpić do udziału w Loterii, dalej ("Zgłoszenie"). W celu dokonania Zgłoszenia Uczestnik powinien wejść na stronę internetową Loterii znajdującą się pod adresem www.loteria.lavazzacoffee.pl, potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Loterii, a następnie wypełnić znajdujący się formularz, wpisując w odpowiednie rubryki: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, Kod. Zgłoszenie dokonywane jest po naciśnięciu w przycisk „Zarejestruj”.
  5. O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się na stronie internetowej Loterii po dokonaniu poprawnego Zgłoszenia.
  6. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości Kodów.
  7. Bezpośrednio po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj” na stronie uruchamia się animacja, po której Uczestnik otrzymuje informację czy udało mu się wygrać nagrodę natychmiastową. W celu otrzymania nagrody, Uczestnik powinien pobrać Oświadczenie zwycięzcy, wypełnić je, a następnie odesłać wraz ze skanem paragonu z kasy zawierającego zwycięski Kod na adres e-mail Organizatora, tj.: lavazza@fortunaps.pl.
  8. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową, o której mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. Regulaminu. Dodatkowo informacja o nagrodzie jest wysyłana na adres e-mail podany przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia.
  9. Zgodnie z pkt 3.10. Regulaminu Organizator zapisał w pamięci komputera informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. Regulaminu.
  10. W pamięci komputera obsługującego stronę internetową Loterii zapisane są informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. Regulaminu i godzin po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników którzy dokonają Zgłoszenia zostanie poinformowanych o wygranej.
  11. Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.
  12. Dnia 9 października 2019 roku spośród wszystkich Zgłoszeń losowana jest nagroda główna, Losowanie Finałowe. W trakcie Losowania Finałowego losowany jest zwycięzca nagrody, o której mowa w pkt 4.1.4. Regulaminu.
  13. Losowanie Finałowe przeprowadzone jest w ten sposób, że do każdego Zgłoszenia przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności Zgłoszenia. W trakcie losowania przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, jest losowana ręcznie liczba naturalna i na tej podstawie ustalane jest zwycięskie Zgłoszenie i Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia. Liczba naturalna losowana jest poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z cyframi odpowiada liczbie cyfr z których składa się najwyższa możliwa do wylosowania liczba w danym losowaniu. Następnie z każdego pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul powstaje liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach.
  14. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi, któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.
  15. W Loterii biorą wyłącznie Zgłoszenia autentyczne. Zgłoszenia dokonane na podstawie przerobionych, podrobionych, uszkodzonych dokumentów lub na podstawie dokumentów co do których istnieją uzasadnione podejrzenia co do ich autentyczności, a także Zgłoszenia dokonane przez zautomatyzowane systemy elektroniczne nie biorą udziału w Loterii.
 4. Nagrody
  1. Nagrodami w Loterii są:
   1. 50 Opakowań Kawy Lavazza Oro 1 kg o wartości 78.99 złotych każdy,
   2. 25 Zestawów Kolekcjonerskich Filiżanek o wartości 150,00 złotych każdy,
   3. 3 Ekspresy do kawy DeLonghi o wartości 1.300,00 zł każdy,
   4. Nagroda główna: Voucher dwuosobowy na 3-dniowy pobyt w hotelu w Turynie oraz przelot do Turynu i z powrotem do Warszawy, o wartości 13.000,00 złotych, wraz z nagrodą pieniężną o wartości 1.444,00 złotych, o łącznej wartości 14.444,00 złotych.
  2. Pula nagród w Loterii wynosi 26.043,50 złotych brutto.
 5. Odbiór nagrody
  1. Zwycięzcy są informowani o wygranych nagród natychmiastowych po dokonaniu zgłoszenia. W celu otrzymania nagrody, Uczestnik powinien pobrać Oświadczenie zwycięzcy, wypełnić je, a następnie odesłać wraz ze skanem paragonu zawierającego Kod na adres e-mail Organizatora, tj.: lavazza@fortunaps.pl. Informacja o nagrodzie jest wysyłana na adres e-mail podany przez Uczestnika przy rejestracji. Organizator informuje zwycięzcę o wygranej oraz o konieczności przesłania dokumentów i informacji zgodnie z pkt 5.2. Regulaminu.
  2. Zwycięzcy w celu odbioru nagrody zobowiązani są przesłać do Organizatora na adres e-mail Organizatora: lavazza@fortunaps.pl, następujące dane:
   1. imię, nazwisko, adres dla doręczeń w Polsce, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo;
   2. czytelny skan/zdjęcie paragonu zawierającego Kod.
   3. skan lub zdjęcie podpisanego przez zwycięzcę oświadczenia, iż: (i) zwycięzca jest osobą uprawnioną do udziału w Loterii, w myśl pkt 2 powyżej; (ii) zwycięzca zapoznał się z regulaminem Loterii i akceptuje jego warunki, (iii) zwycięzca dokonał zakupów zgodnie z treścią Regulaminu, a zgłoszony Kod jest autentyczny i nie został podrobiony ani przerobiony; (iv) odrębne oświadczenia, że zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów Loterii. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.loteria.lavazzacoffee.pl, a ponadto na wniosek zwycięzcy – po podaniu przez zwycięzcę adresu e-mail - może być przesłany zwycięzcy przez Organizatora drogą elektroniczną.
  3. Zwycięzcy powinni przesłać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej i nie później niż do dnia 14 października 2019 roku do końca dnia. W przypadku, gdy zwycięzca nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. w terminie traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  4. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w pkt 5.2. Regulaminu w postaci kodów umożliwiających rejestrację i skorzystanie z wygranego pakietu przez zwycięzcę i osobę towarzyszącą.
  5. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1387 z późm.zm.), co oznacza, że przed wydaniem nagrody w przypadku nagrody, o której mowa w pkt 4.1.4. Regulaminu, nagroda pieniężna w wysokości 1.444 zł jest potrącona przez Organizatora i przeznaczona na zapłatę podatku.
  6. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
  7. Wszystkie nagrody w Loterii są wysyłane najpóźniej do dnia 21 października 2019 roku. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają do dyspozycji Organizatora.
 6. Komisja
  1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.
  2. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie gier hazardowych i Regulaminu.
  3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
  4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 28 października 2019 roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 31 października 2019 roku nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
  3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Astronomów 12 01–450 Warszawa lub na adres email biuro@fortunaps.pl z dopiskiem: reklamacja loterii – "Loteria Lavazza"
  4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.
  5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 14 listopada 2019 roku.
  6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Loterii pod adresem: www.fortunaps.pl oraz www.loteria.lavazzacoffee.pl a także w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Astronomów 12. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.
  2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
  4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.
  5. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Załącznik nr. 1 Lista Hipermarketów i Supermarketów Lp., Format, Nazwa, Adres
 1. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Kolumny 6/36, 93-342 Łódź
 2. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Zakopiańska 62, 30-418 Kraków
 3. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Głębocka 15, 03-287 Warszawa
 4. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa
 5. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Gen. Hallera 52, 53-324 Wrocław
 6. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Roździeńskiego 200, 40-315 Katowice
 7. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Powstańców Śląskich 126, 01-466 Warszawa
 8. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana Nowaka Jeziorańskiego 25, 41-923 Bytom
 9. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Bohaterów Warszawy 42, 70-342 Szczecin
 10. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Schuberta 102 A, 80-172 Gdańsk
 11. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Targowa 72, 03-734 Warszawa
 12. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, M.Medweckiego 2, 31-870 Kraków
 13. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Olsztyńska 8, 87-100 Toruń
 14. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Fordońska 141, 85-739 Bydgoszcz
 15. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Staszica 8B, 41-200 Sosnowiec
 16. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa
 17. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Dąbrówki 5, 65-096 Zielona Góra
 18. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Piłsudskiego 84, 59-220 Legnica
 19. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Sarni Stok 2, 43-300 Bielsko-Biała
 20. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Dąbka 152, 82-300 Elbląg
 21. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Witosa 7, 30-612 Kraków
 22. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Szparagowa 7, 91-211 Łódź
 23. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
 24. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Solidarności 47, 61-696 Poznań
 25. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Mieszka I 73, 71-011 Szczecin
 26. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Poznańska 121-131, 62-800 Kalisz
 27. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Parkowa 20, 41-500 Chorzów
 28. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Lwowska 56, 22-400 Zamość
 29. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jeleniogórska 42, 59-900 Zgorzelec
 30. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Kościuszki 5, 42-600 Tarnowskie Góry
 31. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Nowaka-Jeziorańskiego 1, 44-102 Gliwice
 32. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Krasickiego 1 b, 10-685 Olsztyn
 33. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Gliwicka 45, 44-200 Rybnik
 34. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Konarskiego 45, 86-300 Grudziądz
 35. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana Pawła II 115, 85-140 Bydgoszcz
 36. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wojska Polskiego 2D, 43-603 Jaworzno
 37. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Goscińczyk 2, 24-100 Puławy
 38. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Piastowska 28, 97-500 Radomsko
 39. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wojska Polskiego 10, 88-109 Inowrocław
 40. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Popławska 4/20, 95-200 Pabianice
 41. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Bandurskiego 49, 94-020 Łódź
 42. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Lipowa 1, 44-100 Gliwice
 43. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Ks. Nosala 2, 39-200 Dębica
 44. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Warszawska 61, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 45. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Ks. Józefa Poniatowskiego 12, 67-205 Głogów
 46. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Niepodległości 2a, 83-200 Starogard Gdański
 47. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Bayeux 1, 89-604 Chojnice
 48. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Pałucka 2, 62-200 Gniezno
 49. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Paderewskiego 8, 62-510 Konin
 50. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Kolejowa 4, 97-400 Bełchatów
 51. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Kozielska 20, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 52. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Rabsztyńska 2, 32-300 Olkusz
 53. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Braci Grimm 4, 83-110 Tczew
 54. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, 3 Maja 26, 82-500 Kwidzyn
 55. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Oporowska 6A, 99-300 Kutno
 56. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Warszawska 119, 96-500 Sochaczew
 57. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, 10-go Marca 1, 59-700 Bolesławiec
 58. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Skarżyńskiego 2, 85-791 Bydgoszcz
 59. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Górecka 30, 60-201 Poznań
 60. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wołoska 12, 02-675 Warszawa
 61. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Pawia 5, 31-154 Kraków
 62. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Grunwaldzka 141, 80-264 Gdańsk
 63. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wrocławska 20, 15-660 Białystok
 64. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Witosa 6, 20-315 Lublin
 65. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wiosenna 32, 70-807 Szczecin
 66. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Pokoju 44, 31-564 Kraków
 67. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wysockiego 67, 15-168 Białystok
 68. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Graniczna 2A, 54-610 Wrocław
 69. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana III Sobieskiego 9, 21-500 Biała Podlaska
 70. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Matuszczyka 2, 44-300 Wodzisław Śląski
 71. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Lwowska 81, 22-100 Chełm
 72. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Targowa 13, 06-500 Mława
 73. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Noworudzka 2, 57-300 Kłodzko
 74. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Podhalańska 26, 44-335 Jastrzębie Zdrój
 75. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Węgierska 170, 33-300 Nowy Sącz
 76. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Powstańców Śląskich 1, 32-600 Oświęcim
 77. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Przywidzka 6, 80-174 Gdańsk
 78. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Dębowa 1, 46-022 Zawada
 79. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, 14 Lutego 26, 64-920 Piła
 80. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, ul. Grunwaldzka 59, 43-600 Jaworzno
 81. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Pleszewska 1, 61-136 Poznań
 82. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Geodetów 2, 02-500 Wołomin
 83. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Światowida 17, 03-134 Warszawa
 84. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski
 85. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa
 86. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana Pawła II 63a, 98-200 Sieradz
 87. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana Pawła II 22, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 88. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Sobieskiego 17, 62-200 Gniezno
 89. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Krakowska 187, 38-400 Krosno
 90. Supermarket, Carrefour Market, Światowida 18, 03-144 Warszawa
 91. Supermarket, Carrefour Market, Żeromskiego 20/24, 98-220 Zduńska Wola
 92. Supermarket, Carrefour Market, Wyzwolenia 66, 85-709 Bydgoszcz
 93. Supermarket, Carrefour Market, Ślaskiego 7, 87-100 Toruń
 94. Supermarket, Carrefour Market, Powsińska 31, 02-903 Warszawa
 95. Supermarket, Carrefour Market, Lotników Polskich 38, 21-040 Świdnik
 96. Supermarket, Carrefour Market, Słowackiego 72, 23-210 Kraśnik
 97. Supermarket, Carrefour Market, Bankowa 1, 27-200 Starachowice
 98. Supermarket, Carrefour Market, Mieczysławy Ćwiklińskiej 12, 30-663 Kraków
 99. Supermarket, Carrefour Market, Andersa 9, 20-249 Lublin
 100. Supermarket, Carrefour Market, Słowackiego 2, 26-300 Opoczno
 101. Supermarket, Carrefour Market, Przemysłowa 1, 09-400 Płock
 102. Supermarket, Carrefour Market, Janika 11, 41-800 Zabrze
 103. Supermarket, Carrefour Market, Niemodlińska 21, 45-710 Opole
 104. Supermarket, Carrefour Market, Rejtana 33, 35-326 Rzeszów
 105. Supermarket, Carrefour Market, Obrońców Poczty Gdańskiej 14, 35-326 Rzeszów
 106. Supermarket, Carrefour Market, Iłżecka 85, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 107. Supermarket, Carrefour Market, Sienkiewicza 30c, 62-600 Koło
 108. Supermarket, Carrefour Market, Marszałka Piłsudskiego 4, 26-110 Skarżysko Kamienna
 109. Supermarket, Carrefour Market, Gen. De Gaulle'a 75, 41-800 Zabrze
 110. Supermarket, Carrefour Market, Wielbarska 1, 12-100 Szczytno
 111. Supermarket, Carrefour Market, Bardzka 3, 50-517 Wrocław
 112. Supermarket, Carrefour Market, Przemysłowa 3, 40-020 Katowice
 113. Supermarket, Carrefour Market, 1 Maja 43, 96-300 Żyrardów
 114. Supermarket, Carrefour Market, Matejki 3, 05-400 Otwock
 115. Supermarket, Carrefour Market, Kołobrzeska 54, 80-396 Gdańsk
 116. Supermarket, Carrefour Market, Jana Pawła II 9/4, 14-100 Ostróda
 117. Supermarket, Carrefour Market, Rogalińska 1, 81-180 Gdańsk
 118. Supermarket, Carrefour Market, Ściegiennego 10/1, 06-400 Ciechanów
 119. Supermarket, Carrefour Market, Tomaszowska 8a, 96-200 Rawa Mazowiecka
 120. Supermarket, Carrefour Market, Jana Pawła II 44, 37-450 Stalowa Wola
 121. Supermarket, Carrefour Market, Bielska 24, 43-200 Pszczyna
 122. Supermarket, Carrefour Market, Armii Krajowej 25/27, 44-120 Pyskowice
 123. Supermarket, Carrefour Market, 1-go Maja 310, 41-710 Ruda Śląska
 124. Supermarket, Carrefour Market, Żymierskiego 52, 58-573 Piechowice
 125. Supermarket, Carrefour Market, Błonie 2, 27-600 Sandomierz
 126. Supermarket, Carrefour Market, Krakowska 149, 33-100 Tarnów
 127. Supermarket, Carrefour Market, Białołęcka 222, 03-253 Warszawa
 128. Supermarket, Carrefour Market, Zaułek 1, 03-287 Warszawa
 129. Supermarket, Carrefour Market, Warszawska 36, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 130. Supermarket, Carrefour Market, Sienkiewicza 77, 05-082 Stare Babice
 131. Supermarket, Carrefour Market, Partyzantów 2a, 05-084 Leszno
 132. Supermarket, Carrefour Market, Gołębia 26A, 05-807 Podkowa Leśna
 133. Supermarket, Carrefour Market, Bolesława Chrobrego 1, 26-080 Radom
 134. Supermarket, Carrefour Market, Al. Józefa Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn
 135. Supermarket, Carrefour Market, al.. Spółdzielczości Pracy 32, 20-001 Lublin
 136. Supermarket, Carrefour Market, De Girarda 10A, 96-300 Żyrardów
 137. Supermarket, Carrefour Market, Rydza Śmigłego 32A, 93-285 Łódź
 138. Supermarket, Carrefour Market, Powstańców 44, 05-800 Pruszków
 139. Supermarket, Carrefour Market, Główna 22, 41-215 Sosnowiec
 140. Supermarket, Carrefour Market, Św. Wojciecha 3, 40-474 Katowice
 141. Supermarket, Carrefour Market, Karola Miarki 11A, 42-700 Lubliniec
 142. Supermarket, Carrefour Market, Brody 6, 43-450 Ustroń
 143. Supermarket, Carrefour Market, Piłsudskiego 26, 57-100 Strzelin
 144. Supermarket, Carrefour Market, Broniewskiego 23, 44-200 Rybnik
 145. Supermarket, Carrefour Market, Jordana 86, 41-813 Zabrze
 146. Supermarket, Carrefour Market, Słowackiego 42, 32-400 Myślenice
 147. Supermarket, Carrefour Market, Staszica 20, 58-530 Kowary
 148. Supermarket, Carrefour Market, Lędzinska 1, 43-143 Lędziny
 149. Supermarket, Carrefour Market, Królowej Jadwigi 3, 32-800 Brzesko
 150. Supermarket, Carrefour Market, Nowogrodzka 13/15, 61-048 Poznań
 151. Supermarket, Carrefour Market, Poznańska 15, 62-028 Koziegłowy k/Poznania
 152. Supermarket, Carrefour Market, Szarych Szeregów 4, 96-100 Skierniewice
 153. Supermarket, Carrefour Market, Spacerowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 154. Supermarket, Carrefour Market, Północna 1A, 09-100 Płońsk
 155. Supermarket, Carrefour Market, Prądzyńskiego 1, 27-200 Starachowice
 156. Supermarket, Carrefour Market, Królewska 86, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
 157. Supermarket, Carrefour Market, Urzędowska 44A, 23-200 Kraśnik
 158. Supermarket, Carrefour Market, Złota 59, 00-120 Warszawa
 159. Supermarket, Carrefour Market, Stanisława Stojałowskiego 6, 30-611 Kraków
 160. Supermarket, Carrefour Market, Jagiełły 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
 161. Supermarket, Carrefour Market, 29 Listopada 4, 37-700 Przemyśl
 162. Supermarket, Carrefour Market, Lewakowskiego 5, 38-400 Krosno
 163. Supermarket, Carrefour Market, Grunwaldzka 237, 43-600 Jaworzno
 164. Supermarket, Carrefour Market, Kolejowa 8, 22-500 Hrubieszów
 165. Supermarket, Carrefour Market, Chopina 28, 41-807 Zabrze
 166. Supermarket, Carrefour Market, J. Putka 2, 34-100 Wadowice
 167. Supermarket, Carrefour Market, Zakopianska 6A, 34-700 Rabka
 168. Supermarket, Carrefour Market, Juliusza Lea 53, 30-133 Kraków
 169. Supermarket, Carrefour Market, Reptowska 37, 41-908 Bytom
 170. Supermarket, Carrefour Market, Bobrzyńskiego 37, 30-318 Kraków
 171. Supermarket, Carrefour Market, Staszica 10, 67-100 Nowa Sól
 172. Supermarket, Carrefour Market, Graniczna 61, 62-020 Swarzędz
 173. Supermarket, Carrefour Market, Osiedle Kosmonautów 104, 61-642 Poznań
 174. Supermarket, Carrefour Market, Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław
 175. Supermarket, Carrefour Market, Cygańska Góra 3F, 80-171 Gdańsk
 176. Supermarket, Carrefour Market, Wiejska 14, 23-300 Janów Lubelski
 177. Supermarket, Carrefour Market, Baczyńskiego 20, 38-200 Jasło
 178. Supermarket, Carrefour Market, Traugutta 78/1, 38-500 Sanok
 179. Supermarket, Carrefour Market, Armii Krajowej 13, 33-300 Nowy Sącz
 180. Supermarket, Carrefour Market, Podgórska 34, 31-536 Kraków
 181. Supermarket, Carrefour Market, Sucha 1, 50-086 Wrocław
 182. Supermarket, Carrefour Market, Wrocławska 17, 65-001 Zielona Góra
 183. Supermarket, Carrefour Market, Jagiellońska 39, 85-097 Bydgoszcz
 184. Supermarket, Carrefour Market, Niepodległości 36, 70-404 Szczecin
 185. Supermarket, Carrefour Market, Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków
 186. Supermarket, Carrefour Market, Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa
 187. Supermarket, Carrefour Market, Belgradzka 6, 02-793 Warszawa
 188. Supermarket, Carrefour Market, Abrahama 14, 03-982 Warszawa
 189. Supermarket, Carrefour Market, Klaudyny 26, 01-684 Warszawa
 190. Supermarket, Carrefour Market, Rembielińska 7, 03-343 Warszawa
 191. Supermarket, Carrefour Market, Modzelewskiego 42/44, 02-679 Warszawa
 192. Supermarket, Carrefour Market, Piłsudskiego 43a, 05-120 Legionowo
 193. Supermarket, Carrefour Market, Góralska 7, 01-112 Warszawa
 194. Supermarket, Carrefour Market, Conrada 11, 01-922 Warszawa
 195. Supermarket, Carrefour Market, Zarzewska 51, 93-129 Łódź
 196. Supermarket, Carrefour Market, Codzienna 1, 93-323 Łódź
 197. Supermarket, Carrefour Market, Grabieniec 28, 91-149 Łódź
 198. Supermarket, Carrefour Market, Rydla 31, 93-203 Łódź
 199. Supermarket, Carrefour Market, 18 Stycznia 41, 98-300 Wieluń
 200. Supermarket, Carrefour Market, Armii Krajowej 24, 06-413 Ciechanów
 201. Supermarket, Carrefour Market, Gagarina 9, 26-611 Radom
 202. Supermarket, Carrefour Market, Monte Cassino 77, 08-110 Siedlce
 203. Supermarket, Rast, Barcza 1, 10-685 Olsztyn
 204. Supermarket, Rast, Gotowca 4, 10-087 Olsztyn
 205. Supermarket, Rast, Kanta 10 , 10-691 Olsztyn
 206. Supermarket, Rast, Narcyzowa 1 A, 11-041 Olsztyn
 207. Supermarket, Rast, Żołnierska 43, 10-558 Olsztyn
 208. Supermarket, Rast, Orłowicza 6, 10-684 Olsztyn
 209. Supermarket, Rast, Dworcowa 39, 10-437 Olsztyn
 210. Supermarket, Rast, Żytnia 70, 10-823 Olsztyn
 211. Supermarket, Rast, Kanofojskiego 6, 10-722 Olsztyn
 212. Supermarket, Rast, Leśna 14/7, 10-173 Olsztyn
 213. Supermarket, Rast, Sybiraków 16, 10-257 Olsztyn
 214. Supermarket, Carrefour Market, Kazimierza Wielkiego 12, 33-170 Tuchów
 215. Supermarket, Carrefour Market, Śluzowa 21, 59-700 Bolesławiec
 216. Supermarket, Carrefour Market, Sierpińskiego 1, 02-122 Warszawa
 217. Supermarket, Carrefour Market, Wojciechowskiego 18, 02-495 Warszawa
 218. Supermarket, Carrefour Market, Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa
 219. Supermarket, Carrefour Market, Warszawska 171, 05-520 Konstancin
 220. Supermarket, Carrefour Market, Bażantów 4, 40-668 Katowice
 221. Supermarket, Carrefour Market, Warszawska 26, 25-312 Kielce
 222. Supermarket, Carrefour Market, Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
 223. Supermarket, Carrefour Market, 11 Listopada, 76-200 Słupsk
 224. Supermarket, Carrefour Market, Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica
Pobierz pdf

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Jak mogę zarejestrować kod?

  Kup dowolny produkt marki Lavazza w Hipermarkecie lub Supermarkecie Carrefour od 17 września do 8 października 2019. Na awersie paragonu znajduje się kod kreskowy, który należy zarejestrować w formularzu na tej stronie.

 2. W jakim terminie mogę dokonać zgłoszenia do loterii?

  Od 17 września do końca dnia 8 października 2019. Losowanie nagrody głównej odbędzie się 9 października.

 3. Co mogę wygrać w loterii?

  W naszej loterii codziennie do wygrania są:
  50 Opakowań Kawy Lavazza Oro 1 kg o wartości 78.99 złotych każde,
  25 Zestawów Kolekcjonerskich Filiżanek o wartości 150,00 złotych każdy,
  3 Ekspresy do kawy DeLonghi o wartości 1.300,00 zł każdy.

  Nagrodą główną jest:
  Voucher dwuosobowy na 3-dniowy pobyt w hotelu w Turynie ze śniadaniem oraz przelotem do Turynu i z powrotem do Warszawy, o wartości 13.000,00 zł.

 4. Podczas rejestracji kodu pokazał się komunikat, że podany kod był już użyty, co mam zrobić?

  Prosimy o przesłanie zgłoszenia takiej sytuacji z opisem poprzez nasz formularz kontaktowy. Przypominamy, że każdy kod można zarejestrować tylko jeden raz.

 5. Jak mogę sprawdzić jakie kody już zarejestrowałem/am?

  Na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymasz listę zgłoszonych kodów.

 6. Dlaczego nie dostałem(am) na mojego e-maila potwierdzenia zgłoszenia kuponów do loterii?

  Prosimy sprawdzić w folderze SPAM.

 7. Jak mogę poprawić moje dane, które zostały już zarejestrowane?

  Niestety nie ma możliwości poprawienia już zarejestrowanych danych.

 8. W jaki sposób zostanę poinformowany(a) o wylosowaniu mojego kodu?

  Jeśli wygrasz jedną z nagród natychmiastowych dowiesz się o tym od razu po prawidłowym wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku "Zarejestruj". W celu otrzymania nagrody pobierz Oświadczenie zwycięzcy, wypełnij je, a następnie odeślij ze skanem paragonu uprawniającego do wzięcia udziału w loterii na adres e-mail Organizatora, tj.: lavazza@fortunaps.pl.
  Jeśli wygrasz nagrodę główną skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, na numer podany w formularzu zgłoszenia.

 9. Gdzie publikowane są wyniki Losowań?

  Wyniki losowań publikowane są na stronie loterii w zakładce Zwycięzcy

 10. Nie znalazłem(am) odpowiedzi na moje pytanie. Co mogę zrobić?

  W przypadku innych problemów lub pytań prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy

KONTAKT

 • Masz pytania dotyczące loterii?
 • Wyślij je do nas - odpowiemy.

Wypełnij dane

Wszystkie pola są obowiązkowe Nieprawidłowy adres e-mail

Serwis w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych, korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników (plików cookies). Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności